රු1,296.00

ஆளுமைகளின் நினைவுகளே நம்மை வழிநடாத்துகின்றன. புதிய வழியை நோக்கிய நம்முடைய பயணத்திற்கு, அவர்களின் காலடிச்சுவடுகளே துணை. வானத்திலிருந்து இறங்கக்கூடிய வசனங்களைப் பெற்று, சமூகத்துக்கு வழங்கும் பேறை நாம் பெறவில்லை. எனவேதான், வாழ்விலிருந்து சிலவற்றை தேடிக் கொள்கிறோம்.

Out of stock

SKU: 21005 Categories: ,
தமிழ்